Ordet Foundation
Del denne sidenden

WORD

januar 1910


Copyright 1910 av HW PERCIVAL

MOMENTER MED VENNER

Virker ånden med mennesket og hva er åndelige vesener?

Vi må stille spørsmål før vi kan svare på det. Få mennesker slutter å tenke hva de mener når de bruker slike uttrykk som ånd og åndelig. Hvis det ble krevd definisjoner av disse menneskene, er det få som ikke ville føle sin uvitenhet om hva begrepene betyr. Det er like mye forvirring i kirken som det er ut av den. Folk snakker om godt humør og onde ånder, kloke ånder og tåpelige ånder. Det sies å være en ånd av Gud, en ånd av mennesker, en ånd av djevelen. Så er det mange ånder i naturen, for eksempel vindens ånd, vannet, jorden, ilden, og ånden tilskrives alkohol. Hvert dyr er skapt med en viss ånd, og noen skrifter snakker om andre ånder som tar dyrene i besittelse. Kulturen kjent som Spiritualism, eller Spiritism, snakker om vergeånder, åndskontroller og et åndeland. Materialisten avviser at det er noen ånd. Kulturen kjent som Christian Science, som gjør liberal bruk av begrepet, øker forvirringen og bruker den med utskiftbar bekvemmelighet. Det er ingen enighet om hva ånd er eller hvilken tilstand eller kvalitet ordet åndelig gjelder for. Når ordet åndelig brukes, generelt sett, er det ment å dekke kvaliteter, attributter og forhold som er ment å ikke være fysiske, ikke materielle, ikke jordiske. Dermed hører vi om åndelig mørke, åndelig lys, åndelig glede og åndelig sorg. Man blir fortalt at folk har sett åndelige bilder; man hører om åndelige personer, åndelige uttrykk, åndelige følelser og til og med om åndelige følelser. Det er ingen grense for overbærenheten i bruken av ordene ånd og åndelig. Slik forvirring vil fortsette så lenge folk nekter å tenke absolutt på hva de mener eller hva de uttrykker på språket deres. Vi må bruke bestemte begreper for å representere bestemte tanker, slik at bestemte ideer derved kan bli kjent. Bare med en bestemt terminologi kan vi håpe å utveksle synspunkter med hverandre og finne veien gjennom den mentale forvirringen av ord. Ånd er den primære og også den endelige tilstanden, kvaliteten eller tilstanden til alle ting manifesteres. Denne første og siste tilstanden er fjernet fra fysisk analyse. Det kan ikke demonstreres ved kjemisk analyse, men det kan bevises for sinnet. Det kan ikke oppdages av fysikeren og heller ikke av kjemikeren, fordi deres instrumenter og tester ikke vil svare, og fordi disse ikke er i samme plan. Men det kan være bevist for sinnet fordi sinnet er av det planet og kan gå til den tilstanden. Sinnet er beslektet med ånd og vet kanskje det. Ånd er det som begynner å bevege seg og handle bortsett fra et foreldrestoff. Åndens foreldrestoff er handlingsløs, bevegelsesløs, passiv, rolig og homogen, bortsett fra når en del av seg selv avgår fra seg selv for å passere gjennom en periode med manifestasjon kalt involusjon og evolusjon, og redde når den delen som har gått, vender tilbake til foreldrene stoff. Mellom avreise og retur er foreldresubstansen ikke som beskrevet ovenfor.

Stoffet når det på denne måten frembringes, er ikke lenger substans, men er materie og er som ett stort flammende, eterisk hav eller jordklode i rytmisk bevegelse, det hele består av partikler. Hver partikkel, som helheten, er dobbel i sin natur og udelelig. Det er ånd-materie. Selv om hver partikkel senere kan og må passere gjennom alle tilstander og forhold, kan den likevel ikke på noen måte eller på noen måte kuttes, separeres eller deles i seg selv. Denne første tilstanden kalles åndelig, og selv om den er av en dobbel, men uadskillelig natur, kan ånde-stoffet kalles ånd mens den er i denne første eller åndelige tilstand, fordi ånden dominerer fullstendig.

Etter den generelle planen mot involusjon eller manifestasjon i denne universelle, åndelige eller tankesaken, går saken over i en andre og lavere tilstand. I denne andre tilstanden er saken annerledes enn i den første. Dualiteten i saken er nå vist tydelig. Hver partikkel ser ikke lenger ut til å bevege seg uten motstand. Hver partikkel beveger seg selv, men møter motstand i seg selv. Hver partikkel i sin dualitet består av det som beveger seg og det som beveges, og selv om det er dobbelt i sin natur, er de to aspektene forent som ett. Hver tjener en hensikt for den andre. Stoffet kan nå med rette kalles åndestoff, og tilstanden som åndestoffet er i kan kalles åndestoffets livstilstand. Hver partikkel i denne tilstanden, selv om den kalles ånd-materie, er dominert og kontrollert av den i seg selv, som er ånd, og ånden i hver partikkel av ånd-materie dominerer den andre delen eller naturen av seg selv som er materie. I åndestoffets livstilstand er ånd fremdeles den overveiende faktoren. Når partiklene av ånd-materie fortsetter mot manifestasjon eller involusjon, blir de tyngre og tettere og langsommere i bevegelsen til de går over i formtilstanden. I formtilstanden er partiklene som var frie, selvbevegelige og evig aktive nå retarderte i sine bevegelser. Denne retardasjonen er fordi materienaturen til partikkelen dominerer partikkelens åndsnatur og fordi partikkelen smelter sammen med partikkelen og gjennom alt dominerer partikkelnaturen deres åndsnatur. Etter hvert som partikkelen smelter sammen og kombineres med partikler, og blir tettere og tettere, kommer de til slutt til grenselandet til den fysiske verden, og saken er da innenfor rekkevidde av vitenskapen. Når kjemikeren oppdager de forskjellige karakterene eller metodene til saken, gir de den navnet på elementet; og så får vi elementene, som alle er materie. Hvert element som kombineres med andre under visse lover, kondenserer, utfelles og krystalliseres eller sentraliseres som det faste stoffet rundt oss.

Det er fysiske vesener, elementvesener, livsvesener og åndelige vesener. Strukturen til fysiske vesener er av celler; element vesener er sammensatt av molekyler; livsvesener er atomiske; åndelige vesener er av ånd. Kjemikeren kan undersøke fysisk og eksperimentere med molekylært stoff, men han har ennå ikke kommet inn i åndenes rike bortsett fra ved hypotese. Mennesket kan ikke se eller fornemme et livsvesen eller et åndelig vesen. Mennesket ser eller sanser det han er innstilt på. Fysiske ting blir kontaktet gjennom sansene. Elementene blir sanset gjennom sansene som er tilpasset dem. For å oppfatte åndsstoff eller vesener av åndsstoff, må sinnet være i stand til å bevege seg fritt i seg selv bortsett fra sansene. Når sinnet kan bevege seg fritt uten bruk av sansene, vil det oppfatte åndsstoff og livsvesener. Når sinnet således er i stand til å oppfatte, vil det kunne kjenne åndelige vesener. Men de åndelige vesener eller de således kjente livsvesener er ikke og kan ikke være sansens vesener uten fysiske kropper, som uforsiktig og uaktsomt kalles ånder eller åndelige vesener, og som lengter og begjærer kjød. Ånden opptrer i forhold til mennesket proporsjonalt når mennesket innstiller sinnet til åndstilstanden. Dette gjør han etter tanken. Mennesket er i sin høyeste del et åndelig vesen. I sin mentale del er han et tenkende vesen. Så i sin ønske om natur er han et dyrisk vesen. Vi kjenner ham som et fysisk vesen av kjøtt, gjennom hvem vi ofte ser dyret, kommer ofte i kontakt med tenkeren, og i sjeldne øyeblikk får vi glimt av ham som et åndelig vesen.

Som et åndelig vesen er mennesket toppen av evolusjonen, den primære og den endelige manifestasjonen og resultatet av en evolusjon. Ånd i begynnelsen av involvering eller manifestasjon er udelelig.

Som det primære åndsstoffet involverte gradvis, trinn for trinn, fra stat til stat, og til slutt blir det som var åndelig materie holdt i trelldom og fengslet av den andre siden av selve naturen som er materie, så ånden gradvis, trinn ved trinn, bekrefter sin overherredømme over selve saken, og når han overvinner motstanden fra selve seg selv, løser den saken til slutt trinn for trinn fra det grove fysiske, gjennom ønsket verden, ved lange stadier til slutt når verden av tanken; fra dette stadiet stiger den opp med ambisjon mot dens endelige oppnåelse og oppnå åndens verden, kunnskapens verden, hvor den blir seg selv igjen og kjenner seg selv etter sin lange opphold i underverden av materie og sanser.

En venn [HW Percival]